Blog > Listopad 2018 > Jak získat parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením

Jak získat parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením

Uverejnen:

sdílet:

Pro zlepšení mobility osob se zdravotním postižením vydala EU v roce 1998 doporučení týkající se karty na parkování pro osoby se zdravotním postižením a omezenou pohyblivostí. Díky tomuto průkazu získají jeho držitelé možnost parkovat na místech s omezeným přístupem.

V rámci České republiky je parkovací karta vydávána od 1.8.2011 s platností v celé EU (parkovací průkaz O 7) a ke dni 31.12.2012 skončila platnost stávající parkovací karty 01.

JAY Sedací Systémy

Kdo si o parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením může požádat?

Parkovací kartu pro zdravotně postižené mohou získat pouze držitelé průkazů ZTP (který náleží osobám s těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra) nebo ZTP/P (náleží osobám se zvlášť těžkým funkčním postižením nebo úplným postižením pohyblivosti nebo orientace s potřebou průvodce, včetně osob s poruchou autistického spektra, a pohyb osoby bývá většinou zajištěn díky invalidnímu vozíku).

Průkazy osob se zdravotním postižením (OZP) reguluje zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Držitelům těchto průkazů pro zdravotně postižené (s výjimkou sluchového postižení) vydávají sociální odbory obcí s rozšířenou působností parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením na počkání.

Držitelé průkazů ZTP nebo ZTP/P se musí osobně dostavit alespoň v autě u úřadu. S sebou si musí přinést tyto dokumenty:

  • občanský průkaz
  • průkaz ZTP nebo ZTP/P
  • jednu fotografii o rozměrech 35 x 45 mm odpovídající současné podobě

Platnost parkovacího průkazu musí vždy korespondovat s datem platnosti průkazu ZTP nebo ZTP/P. Doba platnosti průkazu osoby se zdravotním postižením je nejvýše 10 let u osob starších 18-ti let věku.

Parkovací průkaz není vázán na konkrétní vozidlo, a tudíž vozidlo může patřit zdravotně postiženému nebo jeho blízké osobě.

Získání průkazů ZTP a ZTP/P

Jedním z nejčastějších důvodů, proč osoby se zdravotním postižením žádají o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením, je získání parkovacího průkazu.

Pokud byste Vy také rádi získali některý z průkazů osoby se zdravotním postižením (OZP), celý proces je třeba zahájit podáním žádosti o přiznání průkazu OZP poštou nebo osobně na kontaktním pracovišti Úřadu práce dle Vašeho trvalého bydliště.

Vyplněnou a podepsanou žádost může předat i jiná osoba s okopírovaným dokladem totožnosti žadatele. Poté bude zahájeno správní řízení a úřad práce zašle žádost o posouzení zdravotního stavu žadatele okresní správě sociálního zabezpečení, pod kterou spadá referát lékařské posudkové služby.

Jak-ziskat-parkovaci-prukaz-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim

Posudková služba vypracuje posudek o zdravotním stavu podle podkladů od praktického lékaře žadatele. Posudek bude zaslán úřadu práce, který ho použije při rozhodování o udělení průkazu OZP. Průkaz je vyroben do 14-ti dnů. Je nutné doložit průkazovou fotografii a při předání zaplatit správní poplatek, který činí 30 Kč.

Parkovací karta pro zdravotně postižené v praxi

Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením je upravený v § 67 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Vzhledově se jedná o modrou kartičku o rozměrech 106 x 148 mm s jednoduše rozpoznatelným zobrazením invalidy na vozíčku.

Parkovací průkaz obsahuje osobní údaje o držiteli a na zadní straně jeho fotografii. Průkaz opravňuje jeho držitele:

  • Stát po dobu nezbytně nutnou s autem na místech, kde je zákaz stání. Podmínkou je zachování bezpečnosti a plynulosti provozu a situace musí být naléhavě nutná.
  • Podle vyhlášky č. 30/2001 Sb. mohou držitelé parkovacího průkazu pro OZP také vjíždět na místa se zákazovou značkou s dodatkovými tabulkami "Mimo zásobování" nebo "Mimo dopravní obsluhu". V naléhavých případech se také toleruje vjezd za značku s dodatkovou tabulkou "Jen zásobování", "Jen obsluha" a "Pěší zóna".
  • Další výhoda pro držitele karet ZTP a ZTP/P (výhoda se neváže na parkovací kartu ale průkaz OZP) se týká  osvobozeni od poplatku dálniční známky za použití dálnice a rychlostní silnice. To platí v případě, kdy je v autě přepravován držitel průkazu OZP, a je-li držitelem vozidla postižená osoba nebo její blízká osoba. Vozidlo může být provozované domovy pro osoby se zdravotním postižením, které slouží k přepravě osob se zdravotním postižením.
  • Držitelé vozidel s přiznaným průkazem ZTP či ZTP/P si také mohou požádat o vyhrazené parkovací místo v blízkosti svého bydliště. Žádost je třeba vyjednat na odboru dopravy obce s rozšířenou působností.

Aby dané výhody nabyly platnosti, držitel parkovací karty musí splňovat následující podmínky:

  • Osoba se zdravotním postižením musí řídit nebo musí být daným vozidlem přepravovaná
  • Osoba se zdravotním postižením musí mít u sebe vždy platný průkaz ZTP nebo ZTP/P.
  • Parkovací průkaz by měl být umístěn na viditelném místě vozidla za sklem ze strany řidiče, přední stranou s vyznačenou platností směrem ven z vozidla.

Na vyhrazeném parkovišti pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením je vozidlům bez tohoto označení zakázáno zastavení a stání.

New call-to-action

Parkovací karta pro zdravotně postižené v zemích EU

Parkovací karta vydávaná v České republice je platná v rámci celé EU a její vzhled je sjednocen s kartami v ostatních členských státech, ale výhoda neplacení dálniční známky je platná pouze pro území ČR.

Parkovací průkaz pro OZP platí v rámci EU především pro parkování. Pokud plánujete cestu do zahraničí, doporučujeme Vám si před odjezdem zjistit podmínky v zemi, kam cestujete.

Po držiteli parkovacího průkazu vydaného jiným členským státem EU nelze požadovat, aby se prokázal průkazem ZTP nebo ZTP/P.

Osoby se sluchovým postižením

Parkovací průkaz bohužel nelze vydat osobě, která je držitelem průkazu ZTP pouze z důvodu postižení úplnou nebo praktickou hluchotou. Taková osoba může požádat o vydání označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou (označení O2).Toto označení dává ostatním řidičům na vědomí, že vozidlo řídí osoba se sluchovým postižením.