Blog > Leden 2019 > Jak mohou osoby s handicapem využívat vyhrazené parkování

Jak mohou osoby s handicapem využívat vyhrazené parkování

Uverejnen:

sdílet:

Pokud je člověk zdravý, na mnohá místa zvládne dojít pěšky, dojet na kole či docestovat městskou hromadnou dopravou. Pokud někam přijede autem, nemusí si lámat hlavu nad tím,  zda zaparkuje o pár metrů blíže či dále.

Vozíčkář či jinak tělesně handicapovaný člověk však využívá auto pro přepravu daleko častěji a potřebuje zaparkovat blíže objektům, které se chystá navštívit.

Navíc na něj i ve městech číhají překážky, kterých si zdravý člověk není plně vědom. Tak například malý obrubník či malé parkovací stání může handicapovaným způsobit nepříjemnou chvíli.  

New call-to-action

Stání na veřejných parkovištích

Situace vyhrazených parkovacích míst je řešena v § 4, odst. 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích, které zabezpečují bezbariérové užívání staveb, ve spojení se zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Stavební zákon stanoví, že na zřízeném či zřizovaném parkovišti musí být označena ze zákona vyhrazená parkovací místa pro držitele „Parkovacího průkazu“ (O7). Minimální počet vyhrazených parkovacích míst vypadá například takto:

 • na parkoviště pro 2 až 20 stání spadá jedno vyhrazené stání pro držitele průkazu ZTP či ZTP/P (postižení 2. a 3. stupně)
 • na parkoviště pro 41 až 60 stání spadají 3 vyhrazená stání pro držitele průkazu ZTP či ZTP/P
 • na parkoviště pro 81 až 100 stání spadá  5 vyhrazených stání
 • na parkoviště pro 401 až 500 stání spadá 10 vyhrazených stání
 • na parkoviště 501 a více stání jsou určena 2 % pro vyhrazené stání.

Pokud zřizovatel parkoviště nedodrží uvedený počet vyhrazených parkovacích stání, porušuje tím zmíněné zákonné normy.

V případě úhrady parkovného neexistuje žádný zákonný nárok, který by přikazoval poskytovat držitelům parkovacích průkazů slevu, nebo dokonce osvobození od parkovného. Parkovné a jeho výši si stanovuje sám vlastník parkoviště.

Vyhrazené parkování pro konkrétního držitele průkazu silniční úřad pouze může zřídit, ale není to jeho povinností. Pokud je například v některém městě velmi málo parkovacích míst, vyhrazené parkovací místa nemusí být povinně zřizována.

Jak mohou osoby s handicapem využívat vyhrazené parkování

Parkovací stání pro handicapované ve městě

Automobil, v mnoha případech speciálně upravený, je pro vozíčkáře schopného řízení zásadní dopravní prostředek přispívající soběstačnému životu handicapovaných občanů.

Automobil umožňuje handicapovému dostat se na místa jinak zcela nedosažitelná, a tak samostatná návštěva pošty, úřadů či obchodů s potravinami jsou pro osoby se zdravotním postižením s autem možné. Jaké podmínky je tedy třeba pro takové parkovací stání připravit?

 - Vedle parkovacího stání musí být volný vyhrazený pruh šířky 1 m. Tento pruh mohou sdílet dvě parkovací stání vedle sebe. Může se také jednat o pruh podélného stání s výstupem na chodník. Toto uspořádání je přívětivé vozíčkářům s autem a zároveň respektuje často nedostatek plochy pro taková stání.

 • Vyhrazené parkování je umístěné co nejblíže vstupům do objektu.
 • V blízkosti parkování je snížený obrubník.

Vyhrazené stání v místě bydliště

Vyhrazené parkovací místo pro držitele průkazu ZTP či ZTP/P se považuje za jednu z forem zvláštního užívání pozemní komunikace ve smyslu ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o  pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

O vyhrazené parkovací stání si může požádat občan s průkazem ZTP či ZTP/P. Povolení k užívání parkovacího místa vydává příslušný silniční správní úřad formou rozhodnutí na dobu platnosti průkazu ZTP nebo ZTP/P žadatele.

Rozhodnutí se vztahuje na konkrétní registrační značku  vozidla a držitele průkazu ZTP či ZTP/P, který má v místě požadovaného vyhrazení parkovacího stání trvalé bydliště.

Zřízení parkovacího místa je poskytováno „nenárokově“, což znamená, že u každé žádosti se přihlíží k potřebě konkrétního žadatele, kdy je posuzován především jeho zdravotní stav. Velmi také záleží na tom, jak velký je v dané lokalitě tlak na parkovací místa.

V současné době ve většině městských částech nebo městech mohou o vyhrazené parkování žádat jen držitelé nejtěžšího stupně průkazu osoby se zdravotním postižením, tedy ZTP/P.

Je vhodné si o vyhrazené stání v místě bydliště požádat v případě, že jste handicapovaná osoba a nemáte k dispozici garáž anebo si ji nechcete pronajímat od městské části, avšak potřebujete parkovat co nejblíže k Vašemu bydlení.

Jak mohou osoby s handicapem využívat vyhrazené parkování

Žádost je možné vyřídit na stavebním odboru úřadu městské části (ÚMČ), kde trvale bydlíte a hodláte parkovat či na odboru dopravy. Záleží na tom, který z těchto dvou zmíněných úřadů má právě Vaše městská část. Na daném úřadě vyplníte žádost a vypíšete Vaše osobní údaje.

V rámci této záležitosti dále vyplníte i dokument Žádost o instalaci svislého dopravního značení a vyznačení vodorovného dopravního značení. Žádost o vyhrazené parkování je třeba vyzvednout na konkrétním stavebním odboru ÚMČ.

K žádosti je obvykle ve většině měst a obcí třeba doložit:

 • kopii platného ZTP průkazu
 • kopii platného parkovacího průkazu
 • kopii velkého technického průkazu
 • kopii lékařského aktuálního nálezu z poslední doby o Vašem zdravotním stavu.

Legislativa specifikující přímo vyhrazené parkovací stání neexistuje. Kompetentní osoby a úřad by při schvalování vyhrazeného stání handicapovanému měl vycházet z těchto relevantních zákonů:

 • Zákon č. 361/2000 Sb. o silničním provozu - § 67 Speciální označení vozidel a osob, odst. 1,2,4,9
 • Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích - § 25 Zvláštní užívání, odst. 6, písmeno c) bod 4
 • Zákon č. 182/1991 Sb. o sociálním zabezpečení - § 31 Mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany.

Jak mohou osoby s handicapem využívat vyhrazené parkování

Při podání žádosti žadatel či žadatelka vyjádří své přání, kde přesně před domem by mu vlastní parkovací místo nejvíce vyhovovalo. Stavební odbor má na vyřešení zhruba 3 měsíce a o schválení žádosti klienta informuje stavební odbor ÚMČ doporučeným dopisem, jehož součástí je:

 • dvoustranné "Rozhodnutí o povolení zvláštního užívaní komunikace"
 • nákres místa (plánek ulice)
 • kartička, zalitá v laminátu, se SPZ Vašeho automobilu
 • dokument z odboru dopravy o textu dodatkové tabulky

POPLATKY A ZPŮSOB ÚHRADY

O výši jednorázového poplatku za zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro handicapovanou osobu rozhoduje Rada města, a proto se může částka různit. Například v Brně zaplatíte jednorázově od 1000 až 3000 Kč podle toho, zda už je k dispozici prostor před domem a budou ho jen vyznačovat, anebo je třeba udělat vše od začátku. Také ve většině ostatních měst naší republiky si žadatel na zřízení parkovacího místa určitým dílem přispívá nebo ho musí uhradit. Podobně jako v Brně žadatel přispívá na zřízení vyhrazeného parkování částkou 1000 Kč v Kolíně; v Kutné Hoře žadatel či žadatelka hradí zřízení konkrétního parkovacího místa v plné výši, což činí zhruba 4000 Kč.

Naopak např. v Karlových Varech či v Havířově město zřízení nového parkovacího místa plně dotuje. Jiné poplatky pak již nehradíte, neboť jako držitel průkazu ZTP či ZTP/P budete od poplatku za užívaní veřejné komunikace osvobozen.

POVINNOSTI DRŽITELE VYHRAZENÉHO PARKOVÁNÍ

- Parkovat pouze na daném, čarami ohraničeném místě.

- Při zaparkování a parkování na vyhrazeném místě musí být za předním sklem vozu vždy viditelně vystaven platný parkovací průkaz.

- Při zaparkování a parkování na vyhrazeném místě musí být za předním sklem vozu vždy viditelně umístěna také bíla parkovací karta zalitá v laminátu.

- Údržba parkovací plochy po celý rok, v zimních měsících odklízení sněhu a zajištění viditelnosti SPZ.

- Odstranění vozidla v době stanoveného blokového čištění. Pokud necháte vozidlo na Vašem vyhrazeném stání, dopouštíte se dopravního prostředku a může Vám být udělena pokuta až do výše 2500 KČ.

Pokud bylo pro Vás doposud parkování noční můra, doufáme, že jsme Vám těmito radami dodali více odvahy, protože se opravdu není čeho bát a jen je třeba najít to pravé místo. A v případě, že máte kamarády vozíčkáře, kteří se zdráhají řídit a parkování je jeden z důvodů, proč jim třeba nedodat špetku kuráže?

Nezapomínejte, že řízení osobního automobilu má pro zdravotně handicapované jen samé výhody a v případě, že jste držitel průkazu ZTP/P a nemáte vyhrazené parkovací místo před Vaším domem, zkuste se informovat na úřadě Vašeho města či obce a štěstí se na Vás určitě brzy usměje.