Etické zásady pro dodavatele

Společnost Sunrise Medical věří pouze ve spolupráci s dodavateli, kteří jednají eticky a sdílejí naše ambice ohledně standardů kvality. Zjistěte více o našich základních očekáváních a požadavcích na dodavatele.

Společnost Sunrise Medical věří pouze ve spolupráci s dodavateli, kteří jednají eticky a sdílejí naše ambice ohledně standardů kvality.

Očekáváme, že naši dodavatelé splní minimálně následující provozní standardy:

 • Musí být dodrženy všechny platné a místní předpisy v oblasti životního prostředí, zdraví a bezpečnosti a musí být zajištěno bezpečné a zdravé pracoviště.

  Placené mzdy jsou v souladu s vnitrostátními právními normami.

  Žádný zaměstnanec nesmí být diskriminován z žádných důvodů.

  Dětská práce nesmí být používána a ve všech oblastech, ve kterých naši dodavatelé působí, musí být dodržovány právní předpisy o minimálním věku

  Zaměstnání musí být svobodně zvoleno

  Pracovní doba je v souladu s národními zákony a normami

  Není dovoleno tvrdé nebo nelidské zacházení

  Všude, kde naši dodavatelé působí, musí být dodržovány všechny příslušné právní předpisy v oblasti životního prostředí.

  Veškerý nebezpečný nebo toxický odpad musí být řádně označen a zlikvidován autorizovanými a kompetentními orgány

  Dodavatelé budou respektovat důvěrnost a anonymitu všech výzkumných nebo prototypových projektů prováděných jménem Sunrise Medical